Załóż bezpłatne konto
MENU

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. ATH1337 Adrian Sitarek, z siedzibą w 96-332 Radziwiłłów, ul. Podleśna 30, NIP: 8381871893, REGON 386280842, zwany dalej Spakuj-wyslij.pl, świadczy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej ZLECENIODAWCĄ, usługi pośrednictwa polegające na przyjmowaniu zleceń i ich przekazywaniu do realizacji firmom współpracującym z Spakuj-wyslij.pl.
 2. ATH1337 Adrian Sitarek jest właścicielem i administratorem logistycznej platformy transakcyjnej www.Spakuj-wyslij.pl oraz wszelkich praw autorskich związanych z nazwą i znakiem towarowym Spakuj-wyslij.pl.
 3. ATH1337 Adrian Sitarek  zastrzega również konieczność przestrzegania regulaminu PRZEWOŹNIKA, który został wybrany przez ZLECENIODAWCE w trakcie zakładania zlecenia. (regulaminy w załączniku lub na stronie internetowej przewoźnika)

 

DEFINICJE

 1. Spakuj-wyslij.pl – Zleceniobiorca, ATH1337 Adrian Sitarek.
 2. Zleceniodawca – klient, osoba fizyczna lub prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zamówienia w systemie transakcyjnym Spakuj-wyslij.pl. ZLECENIODAWCĄ przesyłki może być zarówno nadawca jak i odbiorca. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCĄ jest odbiorca list przewozowy wygenerowany z systemu Spakuj-wyslij.pl musi zostać przesłany droga elektroniczną lub faksem do nadawcy.
 3. Przewoźnik – wyspecjalizowana firma kurierska lub logistyczna, będąca partnerem Spakuj-wyslij.pl.
 4. Rejestracja – proces w którym ZLECENIODAWCA zakłada konto w systemie transakcyjnym Spakuj-wyslij.pl tworząc unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek a także do wystawiania rachunków.
 5. Użytkownik – ZLECENIODAWCA, nadawca lub odbiorca przesyłki. Użytkownik dokonuje zapłaty za wybraną usługę.
 6. Login – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Spakuj-wyslij.pl.
 7. Hasło – unikalny ciąg znaków służący do logowania w Systemie Transakcyjnym Spakuj-wyslij.pl. Każdy użytkownik we własnym interesie ma obowiązek zachowania Loginu i Hasła w tajemnicy i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 8. Kalkulator Kosztów – specjalnie przygotowany formularz służący do oszacowania kosztów usługi kurierskiej i wyboru najbardziej atrakcyjnej oferty.
 9. Formularz Zlecenia – specjalne oprogramowanie przeznaczone do wyceny oraz zamówienia usługi, w którym ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do pozostawienia danych dotyczących wagi i wymiarów przesyłki, zawartości, wartości przesyłki, usług dodatkowych oraz danych teleadresowych nadawcy i adresata. Na podstawie podanych informacji system transakcyjny wyliczy koszt usługi.
 10. System transakcyjny – platforma logistyczna umieszczona na stronie internetowej pod adresem www.Spakuj-wyslij.pl służąca do składania zleceń na usługi kurierskie i przewozowe, zarządzania płatnościami, zleceniami oraz kontaktami ZLECENIODAWCY.
 11. Konto Pre-Paid (skarbonka) – konto służące do zasilania dowolną kwotą w walucie PLN w dowolnym momencie, która pozostaje do dyspozycji ZLECENIODAWCY przy zamawianiu usług. Konto Pre-Paid jest zasilane tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Spakuj-wyslij.pl i jest doładowane w momencie otrzymania środków.
 12. List przewozowy – dokument przewozowy wygenerowany przez system Spakuj-wyslij.pl na podstawie którego wybrany przez ZLECENIODAWCĘ przewoźnik odbiera i dostarcza przesyłkę do adresata. List przewozowy jest dołączany do paczki i stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a Spakuj-wyslij.pl i Przewoźnikiem.
 13. Paczka – koperta, paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kuriera i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.
 14. Przesyłka – jedna lub więcej paczek przekazanych do doręczenia w ramach jednego listu przewozowego.
 15. Waga rzeczywista – waga przedstawiona w kg umieszczona na liście przewozowym, która wynika z wagi towaru oraz opakowania.
 16. Waga Gabarytowa – jeżeli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej cena za usługę będzie naliczana według wagi gabarytowej. Waga gabarytowa jest obliczana według wzoru danego Przewoźnika zawartych w stosownych regulaminach.
 17. Przesyłka „Za Pobraniem” – warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej na liście przewozowym przez odbiorcę.
 18. Przesyłka „ROD” – przesyłka, do której nadawca dołącza dokument np. fakturę, dokument WZ lub inny własny formularz, który w momencie dostarczenia przesyłki musi być potwierdzony przez odbiorcę i odesłany do nadawcy.

Rejestracja w systemie Spakuj-wyslij.pl i zamawianie usług

 1. Spakuj-wyslij.pl zobowiązuje się do udostępnienia systemu transakcyjnego, poprzez który ZLECENIODAWCA otrzymuje dostęp do zamawiania usług kurierskich wybranych przewoźników, za które Spakuj-wyslij.pl pobierze stosowną opłatę wskazaną w cenniku usług lub wyliczoną w Kalkulatorze Kosztów.
 2. Spakuj-wyslij.pl zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez ZLECENIODAWCĘ dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do prawidłowego wykonywania zleconych usług oraz dla przekazywania informacji o zleconych usługach i w celach marketingowych.
 3. Warunkiem wykonania usługi przez Spakuj-wyslij.pl na rzecz ZLECENIODAWCY jest uzupełnienie danych w Formularzu Zlecenia oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.
 4. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest według aktualnie obowiązującego cennika Spakuj-wyslij.pl.
 5. W przypadku zaniżenia wagi lub wymiarów paczki, a także ominięcia deklaracji dotyczących opcji paczki czy dostawy, np. paczka niestandardowa czy dostawa na adresy prywatny, a także zamówienia usług dodatkowych poza systemem Spakuj-wyslij.pl, niezależnie od pobranej opłaty za usługę Spakuj-wyslij.pl naliczy opłaty dodatkowe wynikające z cennika i wystawi fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. Strony ustalają, że w razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia zleceniobiorcy przysługiwać będą odsetki maksymalne zgodnie z art.359 § 21 kodeksu cywilnego.W przypadku świadczenia usług na rzecz prowadzących działalność gospodarczą i w związku z tą działalnością zastosowanie znajdują przepisy ustawy o terminach płatności w transakcjach handlowych z dn. 08.03.2013
 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Spakuj-wyslij.pl możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się.
 2. W celu prawidłowej realizacji usługi przez Spakuj-wyslij.pl,  ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do  pozostawienia w formularzu zlecenia prawidłowych danych teleadresowych odbiorcy.
 3. ZLECENIODAWCA jest zobligowany do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym pozostawienia danych w formularzu zlecenia, a także do starannego jej zabezpieczenia, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości zleconej Przesyłki, jak również  innych  Przesyłek uczestniczących w transporcie Przewoźnika.
 4. ZLECENIODAWCA jest zobowiązany oddać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 5. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartości wymagają opakowania, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest oddać w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
  - być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe,
  - być odpowiednio wytrzymałe,
  - uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów,
  - być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.
 6. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do zadeklarowania w formularzu zlecenia rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej paczki.
 8. Za utratę, ubytek lub uszkodzenie pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych albo rzeczy szczególnie cennych Spakuj-wyslij.pl ponosi odpowiedzialność jedynie wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy.
 9. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Przewoźnik ma prawo żądać od ZLECENIODAWCY jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom ZLECENIODAWCY zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 10. Przewoźnik nie przyjmuje do wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:
  - przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję,
  - przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
  - przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta,
  - przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce,
  - przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
  - przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  - przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
  - przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona,
  - przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki,
  - ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz przesyłek jest zabroniony lub też ustawa przewiduje wyłączność świadczenia określonych usług przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
 11. Przewoźnik ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku:
  - niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,
  - niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez ZLECENIODAWCĘ,
  - gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym.
 12. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, iż Spakuj-wyslij.pl i Przewoźnik w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania wbrew niniejszemu Regulaminowi wykonywania usług lub też aktu niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym niezwłocznie powiadamia właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby. 
 13. ZLECENIODAWCA może zlecać  usługę w formularzu zlecenia  7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Zlecenia nadania przesyłki otrzymane przez Spakuj-wyslij.pl po godzinie 15.00  oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane następnego dnia roboczego. Wyłączeniem są dni określone w oddzielnych komunikatach publikowanych w dziale aktualności witryny Spakuj-wyslij.pl.
 14. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający te dni.
 15. Przyjęcie przesyłki od ZLECENIODAWCY odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym. Potwierdzeniem odbioru przesyłki przez Przewoźnika jest podpisany przez kuriera Protokół Przekazania Przesyłki.
 16. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, ZLECENIODAWCA zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisać, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki.
 17. W razie wysyłania przez ZLECENIODAWCĘ przesyłek COD ''za pobraniem'', Spakuj-wyslij.pl zwróci pobrane od Odbiorcy pieniądze w terminie od 4 do 21 dni po odebraniu przesyłki przez odbiorcę w zależności od wybranego przewoźnika. Termin zwrotu pobrania liczony jest w dniach roboczych i zaczyna bieg od dnia następnego po doręczeniu przesyłki do odbiorcy.

Odpowiedzialność

 1. Spakuj-wyslij.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, a w szczególności jeśli:
  1. przesyłka została źle zaadresowana (np. błąd w nazwisku, nazwie firmy, ulicy, numerze lub miejscowości odbiorcy),
  2. adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedziby (w przypadku firmy), odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. wpłacenia kwoty pobrania).
 2. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku gdy:
  1. przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, w trakcie świadczenia usługi,
  2. przesyłki nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić ZLECENIODAWCY z powodu braku lub błędnego adresu ZLECENIODAWCY.
 3. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Przewoźnika. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela Przewoźnika). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do ZLECENIODAWCY na jego koszt.
 4. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. 
 5. ZLECENIODAWCA zobowiązany jest zatrzymać Protokół Przekazania Przesyłki i okazania go w oryginale w przypadku reklamacji.
 6. Wszelkie reklamacje związane z: niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Spakuj-wyslij.pl przy pomocy formularza zgłoszenia reklamacji.
 7. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
  1. Zleceniodawca
  2. Odbiorca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na jego rzecz swego prawa do dochodzenia roszczeń; z zastrzeżeniem lit c);
  3. Odbiorca, któremu przysługuje prawo rozporządzania przesyłką i będący jednocześnie konsumentem. Zwani dalej Reklamującym.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, winny być zgłoszone pisemnie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki.
 9. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w  ust. 9, Spakuj-wyslij.pl wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
 10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. nazwę albo imię i nazwisko oraz adres Reklamującego;
  2. tytuł reklamacji oraz uzasadnienie;
  3. udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości:
  4. w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych) lub
  5. kalkulację kosztów jego wytworzenia sporządzoną przez głównego księgowego lub osób uprawnionych do reprezentacji – w przypadku producentów, lub
  6. faktura za naprawę lub szczegółowy kosztorys naprawy, w przypadku gdy naprawa została wykonana;
  7. potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy);
  8. udokumentowaną kwotę roszczenia;
  9. dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności;
  10. wykaz załączonych dokumentów;
  11. kopie protokołu sporządzonego na wniosek i w obecności ZLECENIODAWCY lub Odbiorcy przez przedstawiciela Spakuj-wyslij.pl, w przypadku reklamacji z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki;
  12. podpis Reklamującego,
  13. dokument wykazujący umocowanie w przypadku złożenia reklamacji przez pełnomocnika Reklamującego.
 11. Po rozpatrzeniu reklamacji Spakuj-wyslij.pl lub Ubezpieczyciel w imieniu Spakuj-wyslij.pl w terminie 30 dni od otrzymania pełnej dokumentacji reklamacji, powiadamia Reklamującego pisemnie o uznaniu, częściowym uznaniu lub oddaleniu reklamacji. W każdym z powyższych przypadków powiadomienie zawiera:
  1. określenie sposobu załatwienia reklamacji, w tym ewentualną kwotę odszkodowania oraz termin i sposób jej przekazania;
  2. uzasadnienie sposobu załatwienia reklamacji, w przypadku nie uznania części lub całości roszczeń Reklamującego.
 12. Drogę postępowania reklamacyjnego uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez Spakuj-wyslij.pl lub Ubezpieczyciela w imieniu Spakuj-wyslij.pl, albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia kompletnej reklamacji.
 13. Reklamacji nie podlega nieterminowy odbiór przesyłki, ponieważ według zapisu zawartego w Prawie Transportowym w rozdziale 7, art. 65 pkt. 1, który brzmi ‘Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.’
 14. Spór cywilnoprawny między ZLECENIODAWCĄ, Odbiorcą a Spakuj-wyslij.pl może być zakończony polubownie w drodze postępowania mediacyjnego.
 15. Postępowanie mediacyjne prowadzi Prezes UKE w trybie określonym w art. 62a ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawa pocztowe (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
 16. Spór cywilnoprawny pomiędzy Zleceniodawcą lub Odbiorcą przesyłki a Spakuj-wyslij.pl może być także zakończony w postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE działającym na zasadach określonych w art. 110 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004, Nr 171, poz. 1800)

Płatności za usługi i faktury

 1. Za wszystkie usługi zamówione przez ZLECENIODAWCĘ, Spakuj-wyslij.pl naliczy opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie www.Spakuj-wyslij.pl.
 2. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem kart kredytowych, systemu płatniczego tpay.com lub konta Pre-Paid zasilanego tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Spakuj-wyslij.pl.
 3. ZLECENIODAWCA oświadcza, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku, w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania tych faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 249 poz. 1661) za świadczone nam usługi, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez ATH1337 Adrian Sitarek faktur wraz z załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji konta użytkownika lub zlecenia.
 4. Faktury wystawiane są za okres rozliczeniowy który obejmuje wszystkie zlecenia złożone w trakcie danego miesiąca kalendarzowego. Faktury są wystawiane do 5 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
 5. W przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczonych usług na rzecz ZLECENIODAWCY, szybkikurier.eu wzywa ZLECENIODAWCĘ pisemnie do zapłaty określając w wezwaniu termin realizacji zobowiązania. Wysokość opłaty za wezwanie to 10,00 zł.
 6. Koszt wskazany w pkt. 3 naliczany jest względem ZLECENIODAWCY jednorazowo i stanowi sumę odpowiadającą poniesionemu przez szybkikurier.eu kosztowi sporządzenia i nadania wezwania przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe z zastrzeżeniem postanowień §14 ust.4."
 1.  

Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem strony oraz serwisu transakcyjnego jest Adrian Sitarek porwadzący działalność gospodarczą pod firmą ATH1337 Adrian Sitarek, z siedzibą w 96-332 Radziwiłłów, ul. Podleśna 30, NIP: 8381871893, REGON 386280842

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@spakuj-wyslij.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 1. Zakładając konto użytkownika, zamawiając wysyłkę przesyłki, składając reklamację, odstępując od umowy, zapisując się do newslettera czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 4. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony, w szczególności obsługi konta użytkownika, procesu składania zamówienia.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Adrian Sitarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ATH1337 Adrian Sitarek, z siedzibą w 96-332 Radziwiłłów, ul. Podleśna 30, NIP: 8381871893, REGON 386280842

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

1)     prawo dostępu do danych osobowych,

2)     prawo do sprostowania danych osobowych,

3)     prawo do usunięcia danych osobowych,

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6)     prawo do przenoszenia danych,

7)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)     prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@spakuj-wyslij.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług.

 1. OVH Sp. z o.o., ul. Szkocka 5 lok. 1, 54-402 Wrocław – w celu przechowywania danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu na serwerze,
 2. Rewizja.Net Marcin Kopczyński, Piechoty 12/8, 82-300 Elbląg, Firma zajmująca się optymalizacją stron www,
 3. inFakt Sp. z o.o., ul. Kącik 4, 30-549 Kraków – w celu korzystania z systemu fakturowego,
 4. Kancelaria Doradców Podatkowych Dorfin Przybyszewski Sp.k., ul. Floriana 3, 96-100 Skierniewice – w celu świadczenia usług księgowych,
 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki (USA) – w celu przechowywania danych osobowych gromadzonych na serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Firmy kurierskie – w celu realizacji usług kurierskich, które zamawiasz za naszym pośrednictwem.
 3. Ermlab, W. Trylińskiego 14, 10‑683 Olsztyn, NIP: 7393868502 Firma zajmująca się rozwojem oprogramowania.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane nam w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawarte w koncie będą przetwarzane przez czas funkcjonowania konta. Gdy zdecydujesz się usunąć konto, usuniemy również dane w nim zawarte. Pamiętaj jednak, że usunięcie konto nie prowadzi do usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Ciebie z wykorzystaniem konta.

W każdej chwili masz możliwości sprostowania danych zawartych w koncie. W każdej chwili możesz również podjąć decyzję o usunięciu konta. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona oraz sklep, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszych strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. 

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki świadczenia usług znajdują się w Centrali i we wszystkich oddziałach Spakuj-wyslij.pl oraz są opublikowane na stronie internetowej: www.Spakuj-wyslij.pl ZLECENIODAWCA jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami przed przekazaniem przesyłki Spakuj-wyslij.pl.
 2. Niniejszy Regulamin świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 17-11-2014.
 3. Spakuj-wyslij.pl jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia następujących zdarzeń: zmiany przepisów, zmiany sposobu świadczenia usług przez niego.
 4. Zleceniodawca zostanie powiadomiony przez Spakuj-wyslij.pl drogą elektroniczną o planowanych zmianach regulaminu.
 5. W przypadku gdyby Zleceniodawca nie zgadzał się z proponowanymi zmianami regulaminu ma prawo wypowiedzieć umowę w ciągu 14 dni.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminów Przewoźników do których niniejszy Regulamin odsyła oraz cennika, stanowią integralną część umowy zawartej pomiędzy ZLECENIODAWCĄ a kurier.spakuj-wyslij.pl  i Przewoźnikiem.

Pliki do pobrania

pdf
361 KB
pdf
49 KB
pdf
121 KB